Bez kategorii

Storyboard w Serwisie Komputerowym

Storyboard jest to krótki graficzny obraz narracji. Natomiast storyboarding jest to cały proces tworzenia poszczególnych obrazowych opisów wybranych sytuacji. Technika ta, po raz pierwszy została zastosowana przez Walt Disney Studio w latach 30 ubiegłego wieku przy animacji filmów. Storyboards ułatwiały produkcję filmu stanowiąc swego rodzaju spis treści scen, jakie będą miały miejsce w Zaltronik. Dzięki temu osoba nadzorująca produkcję mogła na bieżąco śledzić zgodność filmu z poczynionymi wcześniej założeniami oraz kontrolować realizację kolejny etapów przedsięwzięcia. W latach 60 technika ta została po raz pierwszy zaadaptowana do projektów biznesowych. Na dzień dzisiejszy technika ta, wykorzystywana jest już w wielu dziedzinach działalności przedsiębiorstwa tj.:

1) Sprzedaż

Metoda ta, pozwala na zaprezentowanie potencjalnemu klientowi możliwości, jakie niesie za sobą nabycie danego produktu. Dzięki wizualizacji tworzony jest jasny przekaz dotyczący funkcjonalności oraz użyteczności danego systemu z punktu widzenia użytkownika.

2) Gromadzenie informacji dotyczących wymagań

Narzędzie to potrafi być użyteczne w przypadku pozyskiwania informacji związanych z wymaganiami klienta. Dzięki zastosowaniu obrazów pobudzana jest pamięć użytkowników dotycząca sytuacji problemowych, które wystąpiły w przeszłości. Projektanci przedstawiają wstępny opis systemu przy pomocy storyboards, a następnie oczekują od potencjalnych użytkowników informacji zwrotnych dotyczących projektu (tj. propozycje rozszerzenia projektu, akceptacja wstępnego szkicu projektu).

3) Projektowanie

Storyboards mogą być również stosowane na etapie projektowania. W tej fazie projektanci starają się zidentyfikować potrzeby użytkownika, a następnie szkicują swoje propozycje rozwiązań problemów w formie obrazów.

4) Wprowadzanie produktu na rynek

Narzędzie to umożliwia nie tylko zaprezentowanie użytkownikowi funkcjonalności, jaki dany produkt posiada, ale również, w jaki sposób zapewnić efektywność czynności wykonywanych przy użyciu danego systemu. Technika ta, może być używana przy wdrażaniu systemu w przedsiębiorstwie, w celu nauczenia użytkowników prawidłowej obsługi nowego dla nich narzędzia. Storyboard umożliwia prezentację interakcji zachodzących pomiędzy użytkownikiem, a systemem.

W dalszej części tekstu skupię się przede wszystkim na wykorzystaniu storyboards w przypadku zbierania informacji dotyczących wymagań oraz na etapie projektowania. Istnieje kilka podstawowych zasad tworzenia storyboards. Poniżej wymienione są trzy z nich: